ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 20 กรกฏาคม 2564

  

0