อบต.สังคมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูง อายุที่บ้าน (อผส.)

Posted by:

อบต.สังคมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูง อายุที่บ้าน (อผส.) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้สารชีวภาพสำหรับพืช

Posted by:

อบต.สังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้สารชีวภาพสำหรับพืช ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565

Posted by:

0

โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชน

Posted by:

โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชน จัดโครงการ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 

0

องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Posted by:

องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

0

องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน และ อสม. บ้านฟ้าประทาน บ้านม่วงน้ำไพร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Posted by:

องค์การบริหารสาวนตำบลสังคม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน และ อสม.

บ้านฟ้าประทาน บ้านม่วงน้ำไพร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

0

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ติดประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ติดประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ออกติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามจุดติดประกาศแต่ละหมู่บ้าน

Posted by:

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ออกติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามจุดติดประกาศแต่ละหมู่บ้าน

0

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ตรวจติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

Posted by:

        สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ตรวจติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 

 

0

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.สังคม ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา บ้านฟ้าประทาน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะในหมู่บ้าน

Posted by:

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.สังคม ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา บ้านฟ้าประทาน ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะในหมู่บ้าน

 

0
Page 1 of 13 12345...»