ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ.2565

Posted by:

0

ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2565

Posted by:

0