การทดลองวิทยาศาสตร์ “ลูกโป่งฟองฟู่” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทา

Posted by:

การทดลองวิทยาศาสตร์ “ลูกโป่งฟองฟู่” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน ได้มองเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กมีความต้องการและสนใจในการทำกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

0