การคมนาคม

จำนวนถนนในหมู่บ้านทั้งหมด 203 สาย ประกอบด้วย

– ถนนลูกรัง 162 สาย<
– ถนนลาดยาง 14 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 สาย
– ถนนหินคลุก 5 สาย

การโทรคมนาคม

– โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง
– หอกระจายข่าว 13 แห่ง
– ระบบเสียงตามสาย 2 แห่ง

การไฟฟ้า
– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,096 หลังคาเรือน
– จำนวนครัวเรือนที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง 53 หลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– คลอง 4 สาย
– ลำน้ำ ลำห้วย 24 สาย
– บึง หนองและอื่น ๆ 5 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย 16 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 408 แห่ง
– บ่อน้ำโยก 20 แห่ง
– สระน้ำ 262 สระ
– สระน้ำสาธารณะ 34 สระ
– สระน้ำส่วนบุคคล 228 สระ

ข้อมูลอื่น

ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งป่าไม้ , ป่าชายเลน 7 แห่ง
– ป่าไม้พื้นที่หมู่ที่ 5,10,13, 14 จำนวน 4 แห่ง
– ป่าชายเลนพื้นที่หมู่ที่ 6,9,12 จำนวน 3 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

– ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 820 คน
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) จำนวน 85 คน
– ไทยอาสาป้องกันชาติ ( ทสปช. ) จำนวน 200 คน
– ตำรวจชุมชนตำบลตะโก จำนวน 5 คน
– กลุ่มอาชีพ จำนวน 39 กลุ่ม
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 22 กลุ่ม
– กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13 กลุ่ม
– กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจน ( กขคจ ) จำนวน 8 กลุ่ม
( หมู่ที่ 4,6,8,9,10,11,12,13 )
– กลุ่มกองทุนร้านค้าสหกรณ์ จำนวน 5 กลุ่ม
( หมู่ที่ 1,2,3,8,10 )
– กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 14 กลุ่ม
– กลุ่มโครงการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านละ 100,000 บาท จำนวน 13 กลุ่ม
– กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งตะโก จำกัด จำนวน 1 กลุ่ม