กิจกรรม สำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา)

Posted by:

กิจกรรม สำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) โดยเน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

0