โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

กิจกรรม อบต.สังคม จัดทำ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

0