คณะกรรมการบริหารโครงการฯ อบต.สังคม ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะครัวเรือน

Posted by:

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ อบต.สังคม ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะครัวเรือน ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และชุมชนฟากเลยคุ้มหนองงูเหลือม-เลิงใหญ่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

0