ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • ช่องทางที่ 1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
    โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือมอบอำนาจ ร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
    อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลบ 042-414-712
  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม 55 หมู่ 3 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): Sangkom_sub@hotmail.com