ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)รายบุลคล เฉพาะรายใหม่,แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่น ประจำปี 2566

Posted by:

0