ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

Posted by:

0