ประกาศ อบต.สังคม เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการการเมือง ของอบต.สังคม พ.ศ.2563

Posted by:

0