ประกาศ อบต.สังคม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

Posted by:

0