ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายออกไปอีก ๒ เดือน

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2566 (ประกาศกระทรวง)

0