ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2561

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคมขอประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีประจำปี 2561 และในปีนี้ ทาง อบต.สังคม ครบรอบการยื่นแบบแสดงการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561-2564 ด้วย โดยเจ้าของที่ดินต้องนำหลักฐานมายื่นใหม่ โดยมีหลักฐานดังนี้
1. สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น น.ส.4(โฉนด),น.ส.3ก,น.ส.3,ส.ป.ก
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน/ผู้ยื่น

messageImage_1515483488250

0