ประเพณีบุญเดือนเก้า

Posted by:

ประเพณีบุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการที่จะอนุรักษ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของอีสานให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

0