ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนพื้นที่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

Posted by:

ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย บ้านน้ำไพรและบ้านฟ้าประทาน

0