มอบถังพลาสติกแบบมีฝาปิด บ้านน้ำไพร ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0