มอบถังพลาสติกแบบมีฝาปิด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

Posted by:

มอบถังพลาสติกแบบมีฝาปิด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

0