มอบถังพลาสติกแบบมีฝาปิด บ้านฟ้าประทาน ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0