รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างประกอบอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

Posted by:

0