รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

Posted by:

0