วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 อบต.สังคม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 อบต.สังคม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563

0