วันที่ 5 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม จัดฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปี 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม 75 คน

Posted by:

0