ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะครัวเรือน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และชุมชนฟากเลยคุ้มหนองงูเหลือม-เลิงใหญ่

Posted by:

ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะครัวเรือน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และชุมชนฟากเลยคุ้มหนองงูเหลือม-เลิงใหญ่

0