สภาพทางสังคม

   สถาบันและองค์กรศาสนา
               วัด   4   แห่ง    
                    1. วัดท่าทอง                                                    ตั้งอยู่หมู่ที่  1         บ้านท่าทอง
                    2. วัดท่าสุธาราม                                               ตั้งอยู่หมู่ที่  2         บ้านท่า
                    3. วัดเทพนิมิตวนาราม                                       ตั้งอยู่หมู่ที่  8         บ้านเขาเหรง
                    4. วัดควนตะโก                                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  9         บ้านควนเสาธง
               สำนักสงฆ์  2  แห่ง
                    1. สำนักสงฆ์เนินทอง                                        ตั้งอยู่หมู่ที่  11        บ้านเนินทอง
                    2. ที่พักสงฆ์ทับช้าง                                          ตั้งอยู่หมู่ที่  13        บ้านคลองลาด

  การสาธารณสุข
               สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน    จำนวน    3    แห่ง
                    1.  สถานีอนามัยประจำตำบลตะโก                      ตั้งอยู่หมู่ที่     2        บ้านท่า
                    2.  สถานีอนามัยบ้านทับช้าง                              ตั้งอยู่หมู่ที่     13      บ้านคลองลาด
                    3.  สถานีอนามัยบ้านสามแยกจำปา                    ตั้งอยู่หมู่ที่    14        บ้านสามแยกจำปา

  การศึกษา       
               ประถมศึกษาจำนวน    6      แห่ง    ประกอบด้วย
                    1. โรงเรียนวัดท่าทอง                                      ตั้งอยู่หมู่ที่      1     บ้านท่าทอง
                    2. โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม                        ตั้งอยู่หมู่ที่      2     บ้านท่า
(  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 )
                    3.  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา                           ตั้งอยู่หมู่ที่     4     บ้านแหลมยางนา
                    4.  โรงเรียนบ้านทับช้าง                                   ตั้งอยู่หมู่ที่     5     บ้านทับช้าง
                    5.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม                        ตั้งอยู่หมู่ที่    8     บ้านเขาเหรง
                    6.  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา                         ตั้งอยู่หมู่ที่   14    บ้านสามแยกจำปา

               โรงเรียนอาชีวศึกษาจำนวน    1   แห่ง   คือ
                    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร              ตั้งอยู่หมู่ที่       8   บ้านเขาเหรง

                    สนับสนุนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน       5     แห่ง
   ( ถ่ายโอนงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งตะโก ) หมู่ที่    1 , 2 , 4 , 5 , 10

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                 ป้อมยามตำรวจ     1   แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่    8   หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี