สภาพด้านเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
                 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  เช่น  การเพาะปลูกไม้ผล  ได้แก่   เงาะ ทุเรียน  มังคุด  ส้มโชกุน  กาแฟ  ปาล์ม  ยางพารา  การปศุสัตว์  การเลี้ยงกุ้ง  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงสุกร    การเลี้ยงโค   อาชีพทางด้านการเกษตรกรรมจึงถือเป็นอาชีพและรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่
หน่วยธุรกิจ
–   ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                                                4           แห่ง
–  โรงงานอุตสาหกรรม                                                                              2          แห่ง
(โรงงานแปรรูปไม้,โรงงานทำอิฐบล็อค)
–   โรงสี                                                                                                   2          แห่ง
–   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                                         3          แห่ง
–   ร้านค้าเบ็ดเตล็ด/ขายของชำ                                                                 69          แห่ง