อบต.สังคมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูง อายุที่บ้าน (อผส.)

Posted by:

อบต.สังคมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูง อายุที่บ้าน (อผส.) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

0