โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

อบต.สังคม จัดทำโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน อบต. รพ.สต.สังคม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 โดยทำกิจกรรม ออกพ่นยุงลาย เคาะประตูให้ความรู้ประชาชน สำรวจและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบรท

0