โครงการวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสมการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

Posted by:

  • รวมรูปใบประกาศ
0