โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในพื้นที่ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2565

Posted by:

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในพื้นที่ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม

0