ส้มตำระเบิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน

Posted by:

ส้มตำระเบิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กขึ้น

0

การทดลองวิทยาศาสตร์ “ลูกโป่งฟองฟู่” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทา

Posted by:

การทดลองวิทยาศาสตร์ “ลูกโป่งฟองฟู่” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน ได้มองเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กมีความต้องการและสนใจในการทำกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

0

ประเพณีบุญเดือนเก้า

Posted by:

ประเพณีบุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการที่จะอนุรักษ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของอีสานให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

0

โครงการ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 2 – 5 ปี

Posted by:

โครงการ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 2 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้้าประทาน ปีงบประมาณ 2566

0

ประชุมสภามัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566

Posted by:

0
Page 1 of 18 12345...»