การจัดการเรียนการสอน On-Hand

Posted by:

การจัดการเรียนการสอน On-Hand

  • ครูและผู้ดูแลเด็กนำใบงานแจกจ่ายให้เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันจันทร์-ศุกร์ ทุกวัน

   

 

    •  

 

0