กิจกรรมพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

กิจกรรมพ่นหมอกควัน  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ได้ปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน  เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดเทอม 

โดยเจ้าหน้าที่ออกการฉีดพ่นหมอกควัน  ณ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่-ม่วงน้ำไพร,โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สังคม ใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

0