ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564

Posted by:

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  ข้อ ๒๒ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 มีกำหนด 15 วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.lp-pao.go.th/Council/images/meeting2547.pdf

 

0