ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

Posted by:

อาศัยอำนาจตามข้อ  ๑๗  (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม สมัยวิสามัญที่  1  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕61  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  ๒๕61  จึงได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ให้ประชาชนทราบและองค์การบริหารส่วนตำบลสังคมจะใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ     ณ     วันที่         เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕61

 

 

 

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี   รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

0