ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
#20 ก.ค. 2564
0