วันที่ 15 มิถุนายน 2564 -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และ อสม.สังคม 

เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควัน

ในพื้นที่ตำบลสังคม บ้านผาแดง หมู่ 3  บ้านแก้งใหม่ หมู่ 4 และบ้านน้ำไพร หมู่ 5

 

  • เดินรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจกทรายอะเบรท 

 

 

 

  • กิจกรรมพ่นหมอกควัน

 

0