วันที่ 16 มิถุนายน 2564 -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม

โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน และ อสม.สังคม เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควัน

ในพื้นที่ตำบลสังคม บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ 6 และ บ้านฟ้าประทาน หมู่ 7

 

  • เดินรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจกทรายอะเบรท 

  •   

 

  • กิจกรรมพ่นหมอกควัน

0