วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน

Posted by:

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านฟ้าประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ฯ

 

0