วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted by:

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

“แรกรับประทับใจ”

โดยคุณครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน ได้มีการวัดไข้และ ให้เด็กกดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าห้องเรียน

เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 (โควิด 19)

0