วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

Posted by:

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่  15  กรกฎาคม  2564  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ได้จัดกิจกรรม  วันไหว้ครู 

เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณที่  3  พระคุณของครูบาอาจารย์

ผู้อบรมสอนสั่งเพื่อให้ศิษย์ทุกคนเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม

0