ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

รพ.สต.สังคม และอสม.สังคม ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564

    

 

 

0