ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

Posted by:

ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3  องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วันที่ 19 มีนาคม 2564 

 

0