องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

Posted by:

    วันที่ 8 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

0