ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

Posted by:

0

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น พ.ศ.2565

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างพ.ศ2565

Posted by:

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

Posted by:

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

                    เรื่อง   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560

…………………………………………………………………………

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552)  และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554) ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม จึงกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยแรก ดังนี้

 

สมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ. ๒๕60

สมัยสามัญที่  1            ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2560           ถึงวันที่   15  กุมภาพันธ์  2560

สมัยสามัญที่  2            ตั้งแต่วันที่  12  เมษายน  2560           ถึงวันที่   26  เมษายน  2660

สมัยสามัญที่  3            ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2560           ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2560

สมัยสามัญที่  4           ตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2560            ถึงวันที่   30  ตุลาคม 2560

 

สมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ. 2561 สมัยแรก

สมัยสามัญที่  1            ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561           ถึงวันที่   15  กุมภาพันธ์  2561

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ     ณ     วันที่         เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 

 

(นายสำเนียง  กินเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

0