มติคณะรัฐมนตรี

การจัดทำประกาศคณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย